Residue Type NCBI Structure
Sequence | Reference
110 T ACP41102
HYPKVYKTYF | Jun Liu; Shihong Zhang; Shuguang Tan; Yong Yi; Bin Wu; Bin Cao; Fengcai Zhu; Chen Wang; Hua Wang; Jianxun Qi; George F Gao,J Virol
530 T ACP41102
TYSSSMMW | Jun Liu; Shihong Zhang; Shuguang Tan; Yong Yi; Bin Wu; Bin Cao; Fengcai Zhu; Chen Wang; Hua Wang; Jianxun Qi; George F Gao,J Virol
571 T ACP41102
LYNKMEFEPF | Jun Liu; Shihong Zhang; Shuguang Tan; Yong Yi; Bin Wu; Bin Cao; Fengcai Zhu; Chen Wang; Hua Wang; Jianxun Qi; George F Gao,J Virol